Reklamačný poriadok

Mpouzdra.cz

Spoločnosť: J&I Mobile s.r.o.

Sídlo: Ke Chlumu 295, 390 03 Tábor

IČ/DIČ: 03931781/CZ03931781

Zápis v obchodnom registri: spisová značka C 23632 vedená u Krajského súdu v Českých Budějoviciach

(ďalej len "Predávajúci")

pre reklamáciu tovaru zakúpeného prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese

www.mpuzdra.sk

Adresa pre zasielanie reklamácií:

TOVAR ZASIELAJTE AKO DOPORUČENÝ LIST V BUBLINKOVEJ OBÁLKE

Mpouzdra.cz
Vančurova 1946/3
390 01 Tábor
Česká republika

Formulár pre reklamáciu tovaru

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Postup pri objednaní puzdra na chybný model telefónu.
  1. Informujte nás o požadovanej výmene s číslom objednávky na emaile info@mpouzdra.cz, aby sme Vám tovar rezervovali pre výmenu. Je nutné uviesť za aký si ho prajete vymeniť (názov, kód) alebo odkaz. Výmena nie je možná pri zakúpení puzdra s vlastným motívom.
  2. Puzdro, s faktúrou a informáciou o výmene, čo najskôr zašlite späť na adresu: Mpouzdra.cz, Vančurova 1946/3, 39001 Tábor
  3. Akonáhle tovar dorazí, obratom zasielame požadované. Náklady na opätovné doručenie hradí zákazník. Pokiaľ nechcete čakať, tak môžete vytvoriť novú objednávku, ktorú hneď odošleme. Chybný tovar nám môžete zaslať ako odstúpenie od kúpnej zmluvy.


1)

Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie poškodenia tovaru a uplatnenie nárokov plynúcich zo záruky na kvalitu v súlade s ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníku, v aktuálnom znení. Kupujúci, ktorý je zároveň spotrebiteľom, si nároky plynúce zo záruky uplatňuje podľa zákona č. 634/1995 Zb., zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

2)

Práva z kazového plnenia, spolu so záručnou zodpovednosťou, uplatňuje Kupujúci u Predávajúceho na Kontaktnej adrese Predávajúceho (ďalšie spôsoby uplatnenia poškodení podľa Reklamačného poriadku nie sú týmto akokoľvek obmedzené). Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, kedy Predávajúci prevzal od Kupujúceho reklamovaný tovar.

3)

Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá kazy. Predávajúci predovšetkým zodpovedá Kupujúcemu za to, že v dobe, kedy Kupujúci tovar prevzal:

- má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohovor, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísali, alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzanej;

- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;

- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

4)

U všetkého nového tovaru predávaného Predávajúcim Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, zodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí nie je poškodený a že sa kazy u spotrebného tovaru nevyskytnú v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak nie je Kupujúci spotrebiteľom, nie je mu záruka za kvalitu poskytovaná.

5)

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby podľa predchádzajúceho odseku vyskytne kaz tovaru, pre ktorý nemôže byť zakúpený výrobok používaný riadnym spôsobom, a tento kaz možno odstrániť, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu. U odstrániteľného kazu na doposiaľ nepoužitý výrobok má Kupujúci právo miesto odstránenia Kazu požadovať výmenu poškodeného výrobku za nepoškodený.

6)

V prípade kazu (poruchy), ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni riadnemu, plnohodnotnému využívaniu, má Kupujúci právo na výmenu tovaru, na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

7)

Práva z kazového plnenia Kupujúcemu nenáležia, pokiaľ Kupujúci o poškodení pred prevzatím vedel, alebo pokiaľ poškodenie sám spôsobil. Kupujúci nemá právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ani požadovať dodanie nového tovaru, pokiaľ nemôže vec vrátiť v takom stane, v akom tovar prevzal, vynímajúc prípady stanovené zákonom.

8)     

Ak kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez poškodenia, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať novú cez bez poškodenia, vymeniť jej súčasti alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranej dobe, alebo že by zjednanie nápravy Kupujúcemu spôsobilo značné problémy.

9)

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u Predávajúceho (alebo osoby určenej k oprave) BEZ ZBYTOČNÉHO ODKLADU od zistenia nedostatku. Doručené reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. Po uplatnení a vybavení reklamácie vystaví Predávajúci písomné potvrdenie.

10)

Dňom uplatnenia reklamácie sa rozumie deň, kedy bol tovar doručený na Kontaktnú adresu Predávajúceho, do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho alebo sídla či miesta podnikania Predávajúceho.

11)

V prípade spornej reklamácie rozhodne Predávajúci o jej prijatí do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12)

Záruka a nároky zo zodpovednosti za poškodenie sa nevzťahuje na tovar, u ktorého bola reklamácia uplatnená po uplynutí stanovenej záručnej lehoty, a ďalej na opotrebenie spôsobené jeho užívaním. Opotrebením spôsobeným bežným užívaním sa rozumie aj zníženie kapacity batérií a akumulátorov. Záruka a nároky zo zodpovednosti za poškodenie sa nevzťahuje na kazy spôsobené nesprávnym užívaním. U vecí predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za kazy, pre ktoré bola nižšia cena zjednaná; miesto práva na výmenu má Kupujúci v tomto prípade právo na primeranú zľavu.

13)

Reklamáciu možno uplatniť nasledujúcim spôsobom:

- Informovanie Predávajúceho telefonicky, e-mailom či písomne;

- Doručením reklamovaného tovaru (inak než dobierkou, ktorú Predávajúci nepreberá) na Kontaktnú adresu Predávajúceho (alebo osoby určenej k oprave), do akejkoľvek prevádzky Predávajúceho. Pri zasielaní je Kupujúci povinný tovar zabaliť do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu či zničeniu. K tovaru je nutné priložiť faktúru o zakúpení tovaru, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru spolu s popisom poškodenia a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

14)

Predávajúci nezodpovedá za ujmu na zdraví osôb, prípade ujmu na majetku a tovaru, ktoré budú spôsobené neodborným zachádzaním, či zneužitím tovaru, poprípade nedbalosťou.

15)

U krytov s vlastným motívom nie je možné uplatniť výmenu tovaru, jedná sa o zákazkovú výrobu.

 

V Táboře dne 15.1.2023
J&I Mobile s.r.o.